SocialPilot leverer strategisk markedsføring, med ”Eureka-løsninger” for bedrifter som har ambisjon om å ta posisjoner i sosiale medier.

Sentrale begrep:

Med stra­te­gisk markeds­fø­ring mener vi tiltak som ivaretar kundens kvan­ti­ta­tive målset­ninger og bygger rela­sjoner som bekrefter og forsterker iden­ti­teten. Innsikt og erfa­ring fra merke­vare­byg­ging er en forut­set­ning – og en kompe­tanse vi har i Social­Pilot.

Med ”Eureka-løsninger” mener vi tiltak som i sin enkelhet oppleves som en innly­sende løsning på oppgaven. En løsning som er enkel å forstå når man først har sett hvorfor og hvordan …

Med ambi­sjoner mener vi ærlige ønsker om å nå mål som er modige samtidig som de er realis­tiske. Tydelig formu­lerte ambi­sjoner legger lista for prosjektet og legger press på oss som skal gjen­nom­føre det. En ambi­sjon som ikke kan beskrives ut fra en inves­te­ring i tid og penger, fungerer ikke.

Med posi­sjoner mener vi lukrativ popu­la­ritet på alle rele­vante siter på nettet og i sosiale kanaler. Posi­sjoner er range­ring etter nettsøk, delings­fre­kvens, re-posting og alle de andre krite­riene som så få vet mye om …

Med sosiale medier mener vi nett­sider og appli­ka­sjoner som gjør det mulig å publi­sere og å dele innhold for å være delaktig i nett­verks­byg­ging – som kan gi avkast­ning.

Blogg

Hvorfor godtar du uærlig markedsføring?

Meto­dene som benyttes for å få oss til å klikke oss inn på en nett­side er veldig ofte de samme som vi kjenner fra butikker som forsøker […]

Minst 100 dager for å overbevise en bedriftsleder om at sosiale medier fungerer

Under­sø­kelse viser at det tar minst 100 dager å over­be­vise en bedrifts­leder at sosiale medier faktisk har noe for seg.Først og fremst: Under­sø­kelsen er en vi har gjort på […]

Hvordan kommuniserer du med kundene dine?

Min bestefar ble født på begyn­nelsen av 1900-tallet og hadde god kontroll på de media­ka­naler som var nødvendig i hans yrkes­ak­tive tid. Lokal- og regional-avisene hadde ikke […]

Bedriften din vil på nett sier du? Hvorfor det da?

Her om dagen gikk jeg innom en kolo­nial­bu­tikk i nærheten av jobben. Da jeg kom til køen i kassen ble jeg stående og se på en plakat […]