SocialPilot leverer merkevare-strategier med effektive tiltak for bedrifter som har ambisjon om å vinne posisjoner i sosiale medier.

Slik jobber vi:

Vi jobber ikke for kundene våre – vi jobber med kundene. Oppgaven er å bidra til at de vinner attrak­tive posi­sjoner og oppmerk­somhet i sosiale medier. En forut­set­ning for å lykkes er at det grunn­leg­gende ved merke­varen er på plass. A: Hva er bedrif­tens produkt eller tjeneste, forklart enkelt? B: Hvordan gjør bedriften dette bedre eller anner­ledes enn andre? C: Hvorfor driver bedriften med sin tjeneste eller vare, bort­sett fra for pengenes skyld?

Vi har noen enkle og sikkert ikke ukjente trinn i vår prosess:

  1. Beskriv et mål – ikke en drøm. Målet skal være både kvan­ti­ta­tivt og kvali­ta­tivt. Dere skal altså både tjene penger og samtidig bli berømte i deres bransje.
  2. En stra­tegi må bygge på hva som faktisk er mulig å få til. Vi vil bidra til å reali­tets­be­handle dette i forhold til kompe­tanse­ni­vået, tids­ho­ri­sonter, kvali­teten av deres digi­tale verktøy, budsjett etc …
  3. Alt står og faller på kvali­teten på innholdet dere promo­terer (reklamen deres). Denne skal være ”to-the-point”, den skal være enga­sje­rende og den skal stimu­lere til kjøp. For å få full effekt må de digi­tale verk­tøyene (eks. nett­siden, Face­book, Insta­gram etc) være effek­tive – eller så må de raskt bli det.
  4. Vi styrer ikke proses­sene i blinde! Uten stati­stikk og løpende rappor­te­ring kan ikke kursen mot målet justeres mens proses­sene løper. I prosesser som dette er det ingen ting man lærer mer av enn fra stati­stikk …
  5. Vårt mål er å bli kvitt kunden (deg) så fort som mulig. Suksess for oss er når kunden overtar hele prosessen selv. Dere skal lære alt av oss, som: Hva gjør en landings­side til en god landings­side, dere skal drive kampan­jene i sosiale medier, bruke stati­stikk, produ­sere effek­tivt innhold, forstå verdien av en tydelig merke­vare. SoMe (sosiale media) er en stil­ling, men hele bedriften deler ansvaret.

Blogg