Metodene som benyttes for å få oss til å klikke oss inn på en nettside er veldig ofte de samme som vi kjenner fra butikker som forsøker å lokke oss over dørstokken. Evnen til å selge kunden et produkt eller en tjeneste som kunden i utgangspunktet ikke vet at den trenger er en ferdighet som betegner en god selger, men er det ærlig? Hvorfor godtar vi uærlig markedsføring?

Salg

Eksemp­lene er veldig lett å finne og det er også lett å rela­tere nett markeds­fø­ringen til taktikken svært mange butikker bruker for å få deg innenfor dørene. Sist jeg var ute etter ny vaske­ma­skin var det ikke vans­kelig å skjønne fra elektro forhand­lerne at pris var i fokus i tilbuds­ma­ga­si­nene. Logisk nok, nord­menn er pris­be­visste. Et tilbuds­ma­gasin fra de største forhand­lerne vil kanskje ha 2–3 sider med vaske­ma­skiner, en av sidene vil uteluk­kende være dedi­kert til «lokke­til­budet», dvs den billigste maskinen. Jeg dro for å se etter den maskinen i en av butik­kene, men var ikke i stand til å finne den. Jeg gikk rett i fella og spurte betje­ninga, da ble jeg fortalt at den siste akkurat var solgt. Tilfel­digvis hadde de en nesten lik modell som bare kostet litt mer…

Det merke­lige med tilbuds­ma­ga­siner og butikker er at det virker som de fleste forbru­kere vet at de blir forsøkt lurt og  tar forbe­hold. Hva skjer så når dette blir over­ført til nett?

Hvem har ikke lastet ned «gratis» spillapper til telefonen/ pad’en sin. Jeg har flere slike til mine barn, noen av dem skiller seg ut med ganske aggres­sive beta­lings løsninger når man først har fått smaken på spillet. Et av disse er et billøp med en liten fugl som 5- åringen synes er veldig festlig. Hun er flink også og blir mer og mer ivrig. Etter 3 runder har man uansett brukt opp sin kreditt og det er nødvendig å kjøpe billetter for å være med i flere løp, det koster selv­sagt penger.

Beteg­nelsen F2P betyr Free To Play og kommer fra spill verdenen. I utgangs­punktet er det en ganske god ide å la folk få prøve produktet før de bestemmer seg for å kjøpe. Uærlig­heten slår inn når du gir kjøperen en illu­sjon av at det er mulig å spille hele spillet gratis, bare for å lokke dem til å starte. Mye avhenger også av hvordan man ordlegger seg, mange vil skape en illu­sjon av F2P, men passer på å ikke annon­sere noe som ikke er sant. Man maskerer bare bort sann­heten.

Noen av de beste eksemp­lene på maskert sannhet finner man på de popu­lære nett dating sidene. «Opprett din profil gratis» er lokke­midlet. Ja, det er faktisk gratis å opprette profil, men den kan ikke benyttes til  noe. Du kan ikke svare på meldinger, du får ikke se noen bilder osv. Du har profil, men det blir ikke noe date av det. Det er likevel ikke uærlig, for annonsen sa nettopp: «Gratis profil»!

Så starter den uærlige kampanjen:

Hvem har sett på profilen min?Din første fore­spørsel om date får du sann­syn­ligvis etter bare noen få minutter. Det er bare at bildet er sladdet, profilen får du ikke lov å åpne og meldingen kan du ikke svare på. Din eneste mulighet er å bli beta­lende medlem. Lar du deg lure så finner du garan­tert ut at de første fore­spørs­lene er jukse profiler som har som en eneste hensikt å lure deg til å betale. Du har nå betalt for produktet, men noen date har du ikke.

Hvorfor er det sånn?

Lokke­salg og annen mer eller mindre uærlig markeds­fø­ring benyttes fordi det virker.

Sånn er det bare.

Er vi dumme som lar oss styre av juks?

Jeg vil heller snu litt på flisa: Det er bare markeds­fø­rerne som ikke er flinke nok som trenger å benytte denne teknikken!

Det som er inter­es­sant med Inter­nett er at våre vaner logg­føres og analy­seres. Det har vært frem­stilt som noe skum­melt, men over tid så har vi blitt vant til at det plas­seres «cookies» fra sidene vi bruker, at vi logger inn med Google Chrome og at Face­book i stor grad styrer hva slags infor­ma­sjon vi får lese. Alt dette er ikke helt greit i mine øyne, men noen posi­tive effekter har det også.

En slik effekt er at forbru­ker­mønstre blir tilgjen­ge­lige. Google og Face­book kan finne ut hva vi egentlig liker og hva vi bare «godtar». Det viser seg at en av tingene vi bare «godtar» er uærlig markeds­fø­ring, men at ærlighet blir belønnet på Inter­nett.

En av de beste eksemp­lene er Youtube. Det er ikke lenge siden Youtube var et bunn­løst hav av usys­te­ma­tisk infor­ma­sjon og hva du fikk som resultat i dine søk var mest avhengig av flaks. Grunnen var at søkene ble mani­pu­lert av søkeord eksperter som hadde kunn­skap om hvordan de skulle tagge sine videoer for å få flest mulig visninger. Det medførte at det ikke var noen som helst system og «sikkerhet» i hva som kom opp om man søkte etter noe spesielt. Jeg husker selv at jeg satt med min eldste og søkte på filmer for barn som Sesam Stasjon eller Toget Thomas. Hvert eneste søk måtte jeg filtrere manuelt for å unngå at 3-åringen skulle bli sittende å se på upas­sende filmer som bare var tagget med disse navnene for å skape «uærlige» visninger.

På et tids­punkt fikk tyde­ligvis også Googles utvik­lere barn og oppdaget hvor ubru­kelig kanalen deres egentlig var og det begynte å skje endringer. For 2–3 år siden begynte den møysom­me­lige jobben med å endre algo­rit­mene slik at videoer som faktisk inne­holder det de utgir seg for blir belønnet. Møns­teret er vel egentlig lett å se for seg, om du søker på «Sesam Stasjon» og ikke finner det du vil at poden skal se, så avslutter du ganske raskt. Finner du en episode poden vil se så ser han sann­syn­ligvis hele episoden og Google (Youtube) kan logg­føre at bare den ene videoen er riktig. Når neste­mann så søker «Sesam Stasjon» så vil den ærlige filmen bli ranket høyere i søket.

man-free-sign-600x664Markeds­fø­ring på Inter­nett har blitt big busi­ness og skviser også den tradi­sjo­nelle markeds­fø­ringen. Enn så lenge domi­neres Inter­nett markeds­fø­ring av gammel­dagse reklame­folk som har med seg alle trik­sene om lokke­salg og andre uærlige metoder som har fungert i handels­standen i mange tiår. Dess­verre for disse så gjen­speiler Inter­nett at befolk­ningen er litt smar­tere enn som så. De største orga­ni­sa­sjo­nene med Google og Face­book i spissen jobber alle­rede aktivt for å premiere innhold som leseren faktisk vil se, noe algo­ritmen til Face­book tydelig viser. Det vil enda ta litt tid før algo­rit­mene er helt finjus­terte, men utvik­lingen applau­derer jeg stående.

Et godt eksempel er feno­menet med popup bokser på sidene. Jeg har aldri skjønt logikken i å få min lesing avbrutt etter bare 5–10 sekunder av en boks som ber meg signere for et nyhets­brev når jeg besøker en side. Teknikken er det siste året finslipt slik at nett­le­seren din ser at du beveger pekeren opp mot «tilbake­kna­ppen» og trigger da popup’en. Dette er en salgs­frem­mende teknikk som har vært mye brukt av en eneste grunn: den fungerer. På kort sikt. På lengre sikt så kan du være trygg på at kritiske lesere kjenner igjen sidene som spammer popups og unngår disse.

Google har for lenge siden sett feno­menet og har nylig gjort et svært tøft valg. Det er annon­sert at sider som bruker denne typen popups får minus­poeng i søke­ra­tingen hos Google. Vi kan sammen­ligne det med å helle vann i bensinen på en bil som skal stille i et race.

Som sagt så er det en vedva­rende kritikk mot Inter­nett for de uøns­kede effek­tene av Big Brother Ser Deg. Samtidig så er kunn­skapen om utvik­lingen i digital markeds­fø­ring svært velkommen og viser at svært mye reklame ikke er av et format som leserne ønsker.

For oss Inter­nett markeds­fø­rere så betyr det at innholdet vi lager kampanjer av må være anner­ledes enn tradi­sjo­nell reklame.

Det må være ærlig!