fasttelefonMin bestefar ble født på begyn­nelsen av 1900-tallet og hadde god kontroll på de media­ka­naler som var nødvendig i hans yrkes­ak­tive tid. Lokal- og regional-avisene hadde ikke bare nyheter, men var også kilde til infor­ma­sjon. Her fikk han vite om endringer i buss­ruter og båtruter og mye annet viktig. På radioen var det spesielt værmel­din­gene som var innlagt i hans daglige rytme. Det var prak­tisk med en pause da dagens lang­tids­varsel var på lufta, selv om det var ca 13:38. Tele­fonen ble også brukt og tele­fon­ka­ta­logen var et nyttig redskap sammen med alma­nakk og kalender.

Da TV ble intro­du­sert i 1960 var han tidlig ute, men var alle­rede da over 50 og godt etab­lert i sitt media­mønster. Hver gang jeg skulle se et program sammen med han så sovnet han stort sett av med beskjeden: «Si fra når det er værmel­ding!»

text-tvText TV ble intro­du­sert i 1983 og her var det flere ting som inter­es­serte min bestefar – spesielt mulig­heten til å kunne sjekke værmel­dingen til enhver tid.

I dag serveres værmel­dingen fort­satt bak på enkelte aviser, på radio og TV til fast­satte tider, men de fleste som er opptatt av den typen infor­ma­sjon benytter YRs telefon-appli­ka­sjon eller nett­sider. Så hvorfor fort­setter lokal­avi­sene å trykke en værmel­ding som er laget dagen før?

Utvik­lingen i media er noe som ofte over­sees når man skal utvikle sin kommu­ni­ka­sjons­stra­tegi. Forskjel­lige gene­ra­sjoner har ofte svært forskjel­lige måter å benytte media på. En 20-åring og en 50-åring har også svært forskjellig bruk av Face­book om begge har profil der.

I Social­Pilot jobber vi med de nye digi­tale kana­lene og ofte kommer det spørsmål om hvilke andre markeds­tiltak som bør kuttes ut. Det er ikke noen fasit på det, men hva bør man tenke på?

– Først og fremst kan det være fornuftig å se over hva kundene dine er vant til og hvor lett det er å over­føre kommu­ni­ka­sjonen til de digi­tale kana­lene. Om man innfører sosiale medier som kommu­ni­ka­sjons­kanal så vil man kanskje miste de som er vant til å få infor­ma­sjon i post­kassen for eksempel. Eller skal man ta sjansen på å lære opp kundene til å benytte de digi­tale kana­lene?

– Det er et etab­lert faktum at markeds­fø­ring i sosiale media har mange fordeler. Det er kost­nads­be­spa­rende, effek­tivt, enkelt og over­siktlig.

Hvis vi spør en 20-åring, en 40-åring, en 60-åring og en 80-åring om hvordan de vil gå frem for å skaffe tele­fon­num­meret til noen de kjenner navnet på, hva vil være forskjellen?

  1. 20-åringen sier: «Hva skal jeg med tele­fonnr, jeg bare legger til på Snap!»
  2. 40-åringen googler navnet.
  3. 60-åringen googler Gule Sider og slår opp navnet der.
  4. 80-åringen leter etter tele­fon­ka­ta­logen under kjøk­ken­benken.

telefonistAlle meto­dene fører til mål.

Social­Pilot kan hjelpe deg med metode 1 og 2.

Det viser seg at vi når alle likevel.

Om du likevel vil fort­sette med andre kanaler så er det fritt frem, men de fleste slutter med det når de ser resul­ta­tene av våre metoder.

I neste artikkel vil jeg beskrive våre metoder.