Undersøkelse viser at det tar minst 100 dager å overbevise en bedriftsleder at sosiale medier faktisk har noe for seg.

Tenke det... men, gjøre det...Først og fremst: Under­sø­kelsen er en vi har gjort på våre egne kunder, den kan derfor ikke beskrives som annet enn personlig erfa­ring. Årsaken til at vi har skrevet en heading som denne er at vi vet at den blir lest – også av mange andre enn deg. Alle er inter­es­sert i fakta som har med dem selv å gjøre forstår du. At du leser dette betyr at du, enten er godt i gang i sosiale medier, eller at du ikke helt har sett forde­lene enda og bruker mer energi og tid på å se på alt som må på plass før du kan komme i gang – enn faktisk å begynne.

Det tar oss 100 minutter å gi deg og din bedrift en over­sikt over hvordan det står til for deres del og det dere alle­rede gjør på Inter­nett. Inter­nett er ikke sosiale medier. Se på Inter­nett som skin­nene og sosiale medier som toget. Skin­nene ligger stille – sosiale medier flytter på seg. Vi gir den en «audit» hvor du og dine konkur­renter blir satt opp mot hver­andre. Videre får du en kort over­sikt over hva dere kan gjøre for å ble en av vinnerne. Du skal få et konkret forslag på tiltak, inves­te­ring og tid.

Dette trenger vi fra deg:

  • Hva heter bedriften?
  • Hvilken bransje er dere i?
  • Hvilken kate­gori innen bran­sjen er deres fokus­om­råde?
  • Beskriv kort hvor dere er bedre enn dem det er naturlig å sammen­ligne med.
  • Hvilket mål har dere for bedriften?

Send på mail til jens@socialpilot.no

Vi gjør ikke dette gratis, men vi skal fortelle deg hvor lite det koster før vi setter i gang. Vi søker noen få nye kunder som har stort poten­sial – kanskje du er en av dem?