Her om dagen gikk jeg innom en kolo­nial­bu­tikk i nærheten av jobben. Da jeg kom til køen i kassen ble jeg stående og se på en plakat ved kassen: «Lik oss på Face­book, vi har nå nesten 1000 følgere!».

Da det var min tur spurte jeg kassa­ope­ra­tøren: «Hvorfor?».

Han svarte: «Hakke peiling …  for å få tilbud og sånn?».

Men dette er en kjede som ikke opererer med tilbud, det er jo «alltid lave priser».

socialpilot-blogg-er-du-paa-nett

De fleste har skjønt at bedriften må «på nett» for i det hele tatt å komme noen vei. Det som er viktig å kunne svare på i denne sammen­hengen er:

– Hva skal dere egentlig med en nett­side?

Er ikke det et passe teit spørsmål i 2016? Joda, for en nett­side som bygges og brukes korrekt vil være en viktig ressurs for kommu­ni­ka­sjon og skal resul­tere i salg og vekst uansett bedrift. Dette er uten unntak! Jeg har til dags dato ikke sett en bedrift som ikke vil tjene på å ha en levende hjem­me­side. Jeg sender med dette ut en utford­ring her og nå: Vis oss den bedriften som ikke kan tjene på å ha en aktiv hjem­me­side!

– Hva skal du med Face­book side, da?

Spørs­målet inklu­derer alle sosiale media-kanaler. Svaret er også ganske enkelt: Sosiale media er bety­delig mer effek­tivt for markeds­fø­ring enn tradi­sjo­nell reklame. Dette har du hørt hundre ganger før – sikkert så mange ganger at du til og med har begynt å tro på det. Og, da forstår du også at dette lønner seg. Ønsker du bakgrunns­ma­te­riale så ta kontakt.

vitus reklame

Eksempel på dårlig segmentering fra Vitus Apotek.

Eksempel på lite hensikts­messig segmen­te­ring fra Vitus Apotek.

 

Den største styrken til markeds­fø­ring i sosiale media er segmen­te­ring, dvs at man velger sitt publikum. Annonsen over viser hvordan Vitus Apotek IKKE velger sitt publikum, men lager en god gammel­dags «teppe-bombe»-kampanje. Da kan man like godt la være. Det er bedre å bruke tradi­sjo­nelle kanaler for tradi­sjo­nell reklame, dvs aviser, tv og radio.

Dess­verre så er det denne typen annonser som  preger stati­stik­kene når vi skal se på effekten av digital markeds­fø­ring. Dette er ikke måten vi jobber på i Social­Pilot, og derfor har vi snudd spørs­målet når du som kunde sier du vil «på nett»:

JA, hva skal du med Face­book-side?

Om din bedrift har tatt en avgjø­relse om å ha et nærvær på nett så er det helt nødvendig at dere starter med å lage en sosiale media-stra­tegi! Dette er noe vi kan hjelpe med i Social­Pilot. En slik stra­tegi bør forankres i bedrif­tens forret­ningside og visjon. Kommer du til oss er det her vi starter prosessen.

Kolo­nial­bu­tikken ved jobben min er et godt eksempel. Klart det er masse å tjene på å være på nett! Hva med å poste bilder fra frukt­av­de­lingen rett før lunch sånn at alle vi som sitter på jobb blir fristet til å handle. Hva med å vise de blide og hjelp­somme medar­bei­derne som gjør at vi liker denne butikken så godt. Hva med å vise når sesong­va­rene er i butikken, det er vel på tide å slippe påske­god­te­riet snart …