Det å digi­ta­li­sere sin markeds­fø­ring burde i utgangs­punktet være en enkel affære, men det er mange utford­ringer. En god mix av mang­lende intern kunn­skap og god tilgang på dårlige råd gjør at mange feiler ganske grundig i starten. Det fins utal­lige eksempler på at orga­ni­sa­sjoner og bedrifter kaster bort masse penger. Helgens forsøk fra Arbei­der­par­tiet på sms markeds­fø­ring er bare en. La oss se på hva som er de største forskjel­lene på digital markeds­fø­ring og tradi­sjo­nell (gammel­dags) reklame.

AP har benyttet sms markedsføring dagen før valget

Sms markeds­fø­ring fra AP

1. Digital Markedsføring er billigere.

Reklame­bran­sjen har tradi­sjo­nelt satt en pris på hva det koster å nå ut til folk med kampanjer, men denne prisen har aktører som Face­book og LinkedIn brutalt revet i stykker. Grunnen er ganske enkel: Prisene er for høye. Hvis Face­book skulle priset seg på samme måte så hadde de ikke klart å få kunder. Det er jo vans­kelig nok som det er å over­tale bedrifter til å bytte til digi­talt. Så Face­book, Google Adwords, Twitter, LinkedIn osv har lagt seg på en helt annen pris enn hva det koster for avis­an­nonser, radio, TV, kino og alt det tradi­sjo­nelle. Og resul­ta­tene er helt enorme, for en brøkdel av hva alt annet koster. Norske bedrifter oppdager nå mulig­he­tene en etter en, men virker da å komme i et dilemma: «Hva skal vi gjøre med alle pengene som er til overs på markeds­fø­rings­bud­sjettet?» Det samme gjør byråene som tar seg betalt i prosenter av total­bud­sjettet. Tror du at en konsu­lent som får 30% av budsjettet i honorar vil foreslå å kutte budsjettet til 1/4?

For større bedrifter handler det om mange faktorer, både lokal støtte (idretts­for­eninger) eller distrikts­po­li­tikk kan spille inn, samt merke­vare­byg­ging. Digital markeds­fø­ring krever uansett at man endrer noe av tanke­gangen og åpner dermed for en anner­ledes bruk av markeds­bud­sjettet. For eksempel kan man lære opp sine ansatte til å repre­sen­tere bedriften på en positiv måte i sosiale media.

En av de vanligste feilene er når bedrifter bruker digital markeds­fø­ring som om det skulle vært gammel­dags reklame. Da dropper man som regel all segmen­te­ring og skyver kampanjer ut i de sosiale kana­lene helt uten mål og mening. For meg virker det som de er forvirret av å ikke få brukt opp pengene de har til rådighet.

 

Hvorfor bruke digital markedsføring om du ikke segmenterer?

Segmen­te­ringen for kampanjen er «Alle norske menn over 25 år» .

2. Du når ut til dine potensielle kunder i stedet for å teppebombe.

Hva gjør du når det kommer reklame i søndags­filmen? Går du på toalettet? Sjekker Face­book? En tur på kjøk­kenet? Hva gjør du når det er radio­re­klame? Skrur ned lyden? Bytter kanal?

Det er jo heller ikke sånn at alt reklame­inn­hold blir studert i sosiale media heller. Men effekten av å treffe et publikum som faktisk kan være inter­es­sert i det du tilbyr gjør også at det innholdet du formidler når frem til kundene dine i langt større grad.

Det heter segmen­te­ring. Vi finner ut hvem som kan være inter­es­sert i det din bedrift tilbyr og retter markeds­fø­ringen mot dem direkte. «Men alle reklame­by­råene segmen­terer jo!» får vi høre. Joda, de har gjort så godt de kunne. Forskjellen ligger i de mulig­he­tene verk­tøyet til Face­book og LinkedIn tilbyr.  Prøv å se en sit-com på TV-kanalen MAX en etter­middag og legg merke til andelen reklame med bleier, reiser, sjampo, mote og lignende. Reklamen er rettet mot damer.  Slå over på TV2 Nyhets­ka­nalen, der er 3/4 av seerne menn over 40 år. Da går det i bil, pizza, grillmat. Men er denne segmen­te­ringen bra nok?

Tradi­sjo­nell reklame har alltid gjort et forsøk på å nå ut til spesi­fikke kunde­grupper, men verk­tøyene har ikke vært til stedet. Når trikken i Oslo kjører rundt med bannere fra Bislett Kebab så er min eneste tanke: «Nå har dere kastet bort markeds­midler som kunne vært brukt på en mye smar­tere måte». Hva er egentlig målgruppa til reklame­skjer­mene på T-bane stasjo­nene? Hvor mange som ser på skisky­ting er egentlig inter­es­sert i Warsteiner?

Skal man få resul­tater med digital markeds­fø­ring så er segmen­te­ring helt essen­sielt. Og mulig­he­tene verk­tøyene til Face­book og LinkedIn gir er helt forskjellig enn hva man har kunnet gjøre tidli­gere. Meto­dene må endres for å henge med.

Hva gjør du når det er reklame på TV?

3. Resultatene er målbare.

Vi som jobber med digital markeds­fø­ring betjener online verktøy som gir real-time data og er helt gjen­nom­siktig. Når vi poster en video­kam­panje kan vi følge med på direkten hvor mange som hopper over videoen, hvor mange som ser 3 sekunder, 10 sekunder eller hele filmen. Vi ser liker­klikk, kommen­tarer og delinger og får indi­ka­sjoner på om budskapet oppfattes posi­tivt eller støy­ende. Vi kan jobbe med korte hori­sonter og justere budskap eller segment omtrent over natten. Og alt vi gjør kan våre kunder følge med på helt på egen hånd.

Arbeids­måten er svært dyna­misk og forskjellig fra all tradi­sjo­nell reklame. Tenk deg om du bestiller en avis annonse til sammen­lig­ning. Annonsen er ute og eneste indi­ka­sjonen du har på om det hadde noen effekt er om du får flere tele­foner eller flere besøk i butikken. Hvordan måler du effekt om du har flere tiltak paral­lelt?

Sammen­lig­ningen er så rå at den omtrent er urett­ferdig, men den er sann.

Hva gjør du?

Det kan være mange grunner til å beholde en markedsmix som også inklu­derer tiltak utenfor de digi­tale kana­lene. Vi anbe­faler å se på helheten når vi kommer med våre råd. Digital markeds­fø­ring tar heller ikke bort nødven­dig­heten av å ha skilt, arbeids­klær med logo der det passer, vindus­re­klame og enkelte andre tiltak.

For små og nye bedrifter så anbe­faler vi å begynne i de digi­tale kana­lene og gjøre det skik­kelig før man utvider mixen. For alle med et bety­delig budsjett for markeds­fø­ring som ikke inklu­derer digi­tale kanaler, ring oss! Som artik­kelen her sier: Vi kan fortelle deg hvor lite det koster å drive med digital markeds­fø­ring!